Vedtægter

 
Vedtægter for Kunstnersammenslutningen Grænselandsudstillingen
 
§1 Navn-formål-hjemsted

Grænselandsudstillingen er en sammenslutning af udøvende kunstnere i eller med tilknytning til grænselandet. Ud over de tilsluttede kunstnere kan alle interesserede blive medlem af Grænselandsudstillingens kunstkreds. Grænselandsudstillingen har til formål at udstille danske og tyske kunstneres originale værker.

Kunstkredsens medlemmer har adgang til generalforsamlingen med taleret, men har kun stemmeret i forbindelse med valg af medlemmer af kunstkredsens bestyrelsesmedlemmer.

Udstillingens navn er Grænselandsudstillingen.
Udstillingen og institutionens hjemsted er 6200 Aabenraa.

§2 Årlige kunstnermøder

Hvert år sammenkaldes til mindst et kunstnermøde i november eller begyndelsen af december, der udstikker retningslinjer for den fremtidige virksomhed. Ved kunstnermøderne skrives referat. Referatet godkendes efter hvert færdigbehandlet punkt på dagsordenen, og hele det færdige referat udsendes til kunstnerne senest 14 dage efter mødets afholdelse.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Den annonceres forud til medlemmerne med mindst fire ugers varsel.

I forbindelse med den årlige udstilling i Aabenraa afholdes et evalueringsmøde med mulighed for at fremlægge forslag til næste års udstilling.

Generalforsamlingens dagsorden er:

a) Valg af dirigent

b) Beretning om årets virksomhed

c) Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet

d) Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen ifølge paragraf 4.1

e) Valg af revisor

f) Indkomne forslag

g) Evt.

§3 Ændringer af vedtægterne

Forslag til ændring af vedtægterne skal for at kunne tages til behandling være
bestyrelsen i hænde senest fjorten dage inden generalforsamlingen. Forslag til
ændringer skal indsendes skriftligt. Forslag sendes til kunstnerne forud for
generalforsamlingen. Forslag til ændringer kan også behandles på en særskilt
indkaldt ekstraordinær generalforsamling jfr. Paragraf 5.

§4 Bestyrelsen

Sammenslutningen ledes af en bestyrelse, der skal foranstalte sammenslutningens udstillinger. Bestyrelsen består af fem personer. Kunstnerne vælger tre medlemmer af deres midte og kunstkredsen to medlemmer af deres midte. Valg til bestyrelsen gælder for to år. Valg af suppleanter gælder for et år ad gangen. Der vælges to suppleanter for kunstnerne og et for kunstkredsens medlem.

Bestyrelsen vælger af sin midte formand og sekretær og evt. kasserer.
Bestyrelsen kan ansætte en kasserer til at føre det daglige regnskab.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§5 Ekstraordinær Generalforsamling

Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når minimum 50% af kunstnerne, der er medlem, skriftligt fremsætter krav herom.

Indkaldelsen sker med mindst fjorten dages varsel med udsendelse af dagsorden til alle kunstnerne og kunstkredsens medlemmer.

Mødet er beslutningsdygtigt uanset antallet af fremmødte.
Beslutninger tages med almindeligt stemmeflertal.

§6 Udstillinger

1) Grænselandsudstillingen gennemføres mindst en gang årligt nord for grænsen.
Udstillinger søges gennemført syd for grænsen – og kan vises i flere byer nord
og syd for grænsen efter aftale i bestyrelsen og / eller på kunstnermøderne.

2) Salg af udstillede værker forestås af udstillingsvagten under ansvar over for
regnskabsfører og formand. Bestyrelsen fastsætter forud for hver udstilling størrelsen af den provision, der skal fratrækkes salgssummen, inden afregning med kunstneren.

Bestyrelsen fastsætter den pris katalog og plakat skal sælges for.

§7 Optagelse af nye kunstnere i sammenslutningen

1) Beslutningen om antallet af nye medlemmer er fast punkt på forårets k-møde
2) Nye medlemmer, der skal have udstillet mindst to gange på
Grænselandsudstillingen, kan optages i sammenslutningen på nov./dec.-møde ved 2/3 ja-stemmer af de afgivne stemmer.

Medlemmer kan afgive deres stemme skriftligt, hvis fremmøde ikke er muligt.
Indlæg og begrundelse vedrørende optagelse skal fremlægges af forslagsstilleren/forslagsstillerne og skal udsendes forud for mødet.

§8 

Til den årlige Grænselandsudstilling inviteres der et antal danske og tyske gæsteudstillere.

2) Der nedsættes på kunstnermødet i november et udvalg på mindst tre 3 danske og 2 tyske medlemmer blandt kunstnerne, der skal samarbejde om valget afnæstfølgende års gæsteudstillere ( ca.1 ¾ år før udstillingens afholdelse).

Udvalget finder frem til 8 danske og 8 tyske kandidater til gæsteudstillere.
Resultatet præsenteres på marts-mødet ( godt 1 år før udstillingens afholdelse), og mødets deltagere udvælger ved almindelig flertalsafgørelse 4 danske og 4 tyske gæsteudstillere.

Udvalget dannes efter almindelig rotation mellem de udøvende kunstnere. Man kan frasige sig muligheden for at udpege gæsteudstillere.

3) Gæsteudstillere skal vælges ud fra det overordnede formål at forny – både mht. kunstnerisk udtryk og alder - og med fokus på en bestemt ide, som der i gæsteudvalget er konsensus om. Dog skal et gæsteudvalg altid rette sin opmærksomhed mod grænselandets udøvende kunstneres virke mhp. evt. optagelse som nyt medlem i
foreningen.

4) Gæsteudvalget etablerer selv - på udstillingens vegne – kontakten til de udvalgte gæsteudstillere.

§9 Økonomi

Udstillingens generalomkostninger dækkes ved medlemsbidrag fra kunstnere og kunstkredsen samt ved indtægter i forbindelse med udstillingerne og ved eventuelle offentlige og private tilskud.

Regnskabet afsluttes hver den 31.12. og fremlægges med revisorens påtegning i april på generalforsamlingen.

§10 Ophævelse

Opløsning af Grænselandsudstillingen kan ske, såfremt 2/3 af kunstnerne, der er medlem, stemmer herfor – og det i dagsordenen til generalforsamlingen har været oplyst, at der stilles forslag om opløsning.

Bliver forslaget om opløsning ikke vedtaget på generalforsamlingen, men har 2/3 af de fremmødte stemt for forslaget, skal bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med angivelse af formålet – og opløsningen kan herefter besluttes, såfremt 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget.

I tilfælde af opløsning af Grænselandsudstillingen skal generalforsamlingen træffe beslutning om anvendelse af en eventuel formue.

Således besluttet på generalforsamlingen 23.marts 2019.

Tidligere ændringer foretaget 4. april 1998, 10. april 1999, 11. marts 2000, 6. april 2002, 12. april 2003, april 2011, 16.marts 2013, 21. marts 2015, 25. marts 2017.

Formand Bente Sonne

Bestyrelsen: Bente Sonne, Jesper Kristiansen, Ole Prip, Ole Jöker, Susanne Mørk.